Historie

Nordisk Byggdag (NBD) etableret i 1927 

 
Ledende kræfter inden for bolig- og byggeområdet i Norden etablerede i 1927 Nordisk Byggdag (NBD). Formålet var at sammenføre alle parter i byggeprocessen med henblik på udveksling af ideer og erfaringer ved foredrag, udstillinger, publikationer, studiebesøg og anden faglig samvær.
 
Gennem årene har der løbende (kun afbrudt af krigen) været afholdt nordiske byggedage i de fem nordiske lande, senest i Reykjavik 5. - 8. september 1999 og i Malmø 10. – 12. september 2000 med et stort antal deltagere. Der har gennem årene været afholdt byggedage i København i 1946,1961 og 1977 med store deltagertal, medens det seneste arrangement i Bella-Centret i 1992 havde et svigtende antal deltagere.
 Organisationens vedtægter, der senest er revideret i 1958, angiver at hjemstedet er de fem nordiske landes hovedstæder. Formålet er fortsat ide- og erfaringsudveksling, især ved gennemførelsen af byggedage (kongresser) med periodiske mellemrum afholdt skiftevis i de forskellige lande.
 
NBD ledes af et råd, som udgøres af medlemmerne af de nationale bestyrelser ( der igen er valgt af nationale repræsentantskaber). Principielt er der i enkelte lande autonome (under)foreninger, som er ansvarlig for egen økonomi (og landets kongresarrangement). Som medlemmer kan optages offentlige og private bolig- og byggeinteresserede institutioner, organisationer, selskaber etc.
 

Dansk afdeling af Nordisk Byggedag nedlægges i 1996 

De seneste byggedage i København i 1992 var ingen succes set med danske øjne. Deltagertallet svigtede og resulterede i dårlig økonomi for den danske forening. Den mangeårige formand, oldermand E. Bindner Jensen, afgik ved døden og der konstateredes generelt manglende interesse for at fortsætte arbejdet. Efter flere års drøftelser i en stadig mindre kreds besluttede repræsentantskabet i 1996 at nedlægge Nordisk Byggedag Danmark, da man ikke magtede at samle fortsat deltagelse.
 Forholdet blev i november 1996 taget til efterretning af NBD’s øverste råd, der samtidigt fastslog, at de øvrige fire nordiske lande ønskede at fortsætte arbejdet i NBD, dog i en lidt ændret form. Der åbnedes således op for de baltiske landes deltagelse, ligesom det besluttedes at gennemføre hyppigere kongresarrangementer. Vedtægterne er nu under revision med henblik på en tilpasning til den nye situation. 
 
 

Øvrige fire nordiske lande fortsætter samarbejdet i ændret form 

 
Efter den danske forenings opløsning har Byggecentrum ageret som en slags dansk "postkasse", og direktør Jørn Vibe Andreasen har været inviteret som observatør til at deltage i de nordiske rådsmøder. Der har herudover ikke været aktiviteter fra dansk side, ligesom den danske deltagelse i de seneste nordiske byggedage (senest Reykjavik september 1999 og Malmø september 2000) har været stærkt begrænset.
 
NBD har nu besluttet at gennemføre den nordiske byggedag år 2001 i Helsingfors med titlen "Helsingfors – Mötesplats för öst og väst". Der lægges her vægt på NBD’s udvidelse af
 interesseområdet til også at omfatte de baltiske lande og Nordvestrusland.
 
De fire øvrige nordiske lande har naturligvis været interesseret i at fastholde Danmark som en del af NBD’s interesseområde. Det er derfor (i samarbejde med en dansk støtteforening, se nedenfor) besluttet at afholde en kongres i Danmark i september 2002 under arbejdstitlen: "Byggeriets ny virkelighed" (Rethinking Construction).
 
Endelig er det besluttet at afholde byggedagen år 2003 i Oslo.
 

Ny dansk støtteforening (NBDK) etableret i 2000 

 

På opfordring fra nordiske rådsmedlemmer har mulighederne for at Danmark igen kan indgå som medlem været sonderet. Hovedkonklusionen er, at der næppe er interesse for på nuværende tidspunkt igen at indtræde som fuldt medlem af NBD, idet dette forudsætter et betydeligt arbejde med opbygning af en forening med medlemskaber, årlige generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder, bestyrelsesarbejde og sekretærfunktioner. Ligeledes er det udtalt, at dansk byggeris interesse for udlande primært er rettet mod EU (og landene omkring Østersøen) og ikke specifikt mod Norden.
 
Derimod kan der hos virksomheder og enkeltpersoner spores en pæn interesse for ad hoc deltagelse i de nordiske byggedage for at følge udviklingen her, specielt under indtryk af at også de baltiske lande m.fl. nu er potentielle deltagere. På denne baggrund har en lille kreds af byggefolk etableret en enkel organisation i form af en dansk støtteforening, der kan påtage sig kontaktopgaven til NBD samt realiseringen af den næste nordiske byggedag i Danmark i 2002.
 Foreningen Nordisk Byggedag Danmark (NBDK) er nu stiftet og åben for medlemstilgang. Foreningens sekretariatsfunktion varetages af Byggecentrum, e-mail adresse nbdk@byggecentrum.dk
 
Foreningens (første) bestyrelse består af:
 
Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum.
 
Projektchef Knud Erik Busk, formand for Bygherreforeningen.
 
Direktør Jørgen Nue Møller, Gl. Dok (næstformand)
 
Direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon, tidl. formand for BUR.
 
Direktør Peter Snabe, Boligfonden Kuben (formand) 
Vedtægter for NBDK kan ses her.