Vedtægter

§1
 
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nordisk Byggedag Danmark (NBDK). Foreningens hjemsted er København. Foreningens adresse er formandens.
 
§2
 
Formål
Foreningens formål er at støtte den Nordic Building Forum (NBF)’s formål ved at fungere som NBF’s kontakt i Danmark. Foreningen skal endvidere forestå kongressen "Nordisk Byggedag" i Danmark og i øvrigt gennemføre tilsvarende aktiviteter efter bestyrelsens beslutninger. NBF’s vedtægter danner den overordnede ramme for NBDK’s arbejde.
 
 
§3
 
Medlemmer
Som medlemmer kan optages offentlige og private institutioner, organisationer, selskaber og personer med interesse for boliger og byggeri. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Kontingentet fastlægges på et medlemsmøde.
 
 
§4
 
Bestyrelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på et medlemsmøde for perioden frem til næste medlemsmøde. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.
 
§5
 
Medlemsmøde
Medlemsmøde afholdes inden 6 mdr. efter en "Nordisk Byggedag" afholdt i Danmark. Medlemsmøde kan i øvrigt indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom.
 
 
§6
 
Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af medlemmerne for perioden frem til næste medlemsmøde
 
 
§7
 
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden eller af en af de pågældende sammen med et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne eller foreningens medlemmer i øvrigt nogen personlig hæftelse.
 
 
§8
 
Vedtægtsændringer og opløsning
Nærværende vedtægt kan ændres på et medlemsmøde med almindelig stemmeflerhed. Til opløsning af foreningen kræves dog ¾ af de afgivne stemmer. Ved opløsning tilfalder foreningsformuen den nordiske hovedforening NBF.
 
 

Således vedtaget ved stiftelsen den 24. november 1999 og senere revideret
ved medlemsmøde den 25. februar 2003.
 
Bestyrelsen:
 
A. Peter Snabe
 Jørgen Nue Møller
Knud Erik Busk
Jørn Vibe Andreasen
Carsten Lehrskov
Phyllis Hjelmdal Larsen
Keld Fuhr Pedersen